Tijd voor verandering!

In de raadsvergadering van vorige week stond wederom het onderzoek naar verschillende bestuursvormen, op de agenda. Zoals u weet wordt er al lange tijd samengewerkt op zeer belangrijke beleidsterreinen (jeugdzorg, WMO, enz. enz.) met de gemeenten Velsen en Beverwijk. Dit heeft er toe geleid dat er een “IJmondcommissie” in het leven is geroepen. De vorm en de status van deze commissie is niet toereikend en maakt dat het voor alle drie de gemeenten onvoldoende goed functioneert. Vandaar het raadsvoorstel om onderzoek te laten uitvoeren naar de verschillende samenwerkingsvormen. Eén van de vormen die dan onderzocht zou moeten worden is de fusie vorm.

Na het onderzoek zal de fractie van GroenLinks bepalen welke vorm wij de beste achten. In mei hadden de raden van Beverwijk en Velsen al ingestemd met het laten uitvoeren van dit onderzoek. In Heemskerk werd er helaas niet ingestemd met dit voorstel. Hetgeen betekent dat door de verregaande samenwerking met eerder genoemde gemeenten de democratische legitimiteit onder druk komt te staan. De positie van Heemskerk zal verzwakt worden. Heemskerk staat daarmee met de rug naar de toekomst.

Wat verder een belangrijk punt is geweest de afgelopen week, zijn de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Aanleiding van dit onderzoek was het functioneren van de vorige gemeentesecretaris. Haar werd veel verweten. Dit onderzoek geeft echter aan dat er een aantal factoren een rol hebben gespeeld, waardoor het functioneren van de gemeente in zijn geheel onderdruk is komen te staan (ook onder het personeel). Een belangrijke conclusie is: “er bestaan geen dorpen van 40.000 inwoners”. Om alles te willen houden zoals het altijd was, is ook in dit verband met je rug naar de toekomst staan. Het is conservatief en ouderwets. De realiteit is dat er vanuit vertrouwen keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst en het functioneren van Heemskerk. Het is “Tijd voor Verandering”.