Afdeling

GroenLinks Heemskerk/Uitgeest bestaat al sinds 1990. Voorheen waren de voorlopers van GroenLinks, de CPN, PSP, PPR en EVP, al actief in Heemskerk. In 1990 werd de landelijke partij GroenLinks opgericht. Sindsdien zijn leden van GroenLinks die inwoner zijn van Heemskerk of Uitgeest automatisch lid van de afdeling Heemskerk/Uitgeest van GroenLinks. Het ledental is ongeveer 50.

Bestuur
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Heemskerk, voor een goede organisatie van de afdeling en voor het opzetten van politiek debat. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de tot standkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering.

Bestuursleden
Het bestuur telt maximaal 5 leden. Het huidige bestuur bestaat uit:

Jacqueline Brethouwer - voorzitter
sintkind@hotmail.com
06-42147035

Jos Burger – penningmeester
jos.burger@hotmail.com
06-22781658

Michel Lugas - secretaris
michellugas@hotmail.com 
06-37572786

Jeroen Olsthoorn
j.olsthoorn@gmail.com 
06-45158581

Algemene Leden Vergadering
De afdeling ontvangt via de landelijke organisatie geld per lid voor afdelingsbudget. De afdeling heeft een gekozen bestuur bestaande uit vrijwilligers dat veel zaken regelt en organiseert ALV en discussiebijeenkomsten. Het afdelingsbestuur organiseert o.a. Algemene Leden Vergaderingen twee keer per jaar. Daarnaast worden ook discussiebijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s.

Communicatie
De afdeling heeft een nieuwsbrief, de LinksOm, dat 8 a 9 maal per jaar uitkomt. Leden kunnen het blad per post of als PDF per mail ontvangen. Het bestuur stuurt geregeld e-mail met informatie naar de leden. Bestuur en met name de fractie levert artikelen voor de website. 8 a 9 keer per jaar ontvangen leden en externe relaties de LinksOm per mail.

Verkiezingen
Voor gemeentelijke verkiezingen wordt een kandidatencommissie en een programmacommissie ingesteld. De afdeling kan werkgroepen oprichten die de fractie ondersteunen op specifieke onderwerpen. Als leden een bijdrage willen leveren aan de afdeling kunnen ze in contact treden met het bestuur.

Fractie
De fractie in Heemskerk bestaat uit 2 personen sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 (plus 2 steunfractieleden).
Fractievoorzitter is Ans Nijman. John van Dongen is het andere raadslid. De steunfractieleden zijn Jacqueline Brethouwer en Jos Burger.
De fractie heeft de taken verdeeld, zodat er telkens 1 fractielid en 1 steunfractielid in een raadscommissie zitting hebben.
De fractie heeft spreekuur voor burgers en organisaties die voor of tegen iets komen pleiten, voorafgaande aan de 1e fractievergadering van de maand, van 19.30 tot 20.00 uur. Daarbij zijn minimaal 2 fractieleden aanwezig. Maandag om 20.00 begint de reguliere fractievergadering. Leden van de GroenLinks afdeling kunnen, op verzoek, een vergadering bijwonen.
De fractie overlegt regelmatig met de GL-fracties van de omliggende gemeenten in een Regiovergadering.
Raadsleden besteden gemiddeld 20 uur of meer aan hun werk vaak hebben zij er nog een baan naast. Zij krijgen een vergoeding van ongeveer 900 euro per maand, 10% daarvan gaat naar de landelijke partij.
Raadsleden vergaderen, nemen stukken door en onderhouden contacten met het dorp door informatieavonden te bezoeken gesprekken met burgers en belanghebbenden/deskundigen en werkbezoeken af te leggen.

In Uitgeest is GroenLinks niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur
De Raad is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad is de volksvertegenwoordiging, zij stelt de kaders vast waarbinnen het College met haar ambtenaren kan opereren, zij controleert het College. Elke eerste donderdag van de maand wordt een Raadsvergadering, aanvang 20.00 uur, gehouden. Ter voorbereiding vinden commissievergaderingen plaats.
De commissie Algemeen Bestuur en Veilgheid vergadert op dinsdag tussen 21.00 – 23.00 uur.
De commissie Sociaal Domein en Onderwijs vergadert op woensdag tussen 20.00 – 22.00 uur.
De commissie Fysiek Domein en Financiën vergadert op donderdag tussen 20.00 – 22.00 uur.
Alle vergaderingen zijn uiteraard openbaar. In de raadscommissievergaderingen kunnen burgers en organisaties inspreken.